Δημιουργία πίνακα
Στόχος
Επιλογή γραμμών, στηλών, κελιών
Στόχος
Εισαγωγή στήλης
Στόχος
Διαμόρφωση πλάτους στήλης ή/και ύψους γραμμής
Στόχος
Περίγραμμα πίνακα
Στόχος
Χρωματισμός κελιών
Στόχος