Σχετική και απόλυτη αναφορά κελιού σε τύπους
Στόχος
Απλοί τύποι υπολογισμού - πράξεις
Στόχος
Τύποι υπολογισμού με αναφορά σε κελιά
Στόχος
Δημιουργία τύπων με χρήση συναρτήσεων
Στόχος
Λογικές συναρτήσεις για λήψη απόφασης
Στόχος