Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥπΠΕΘ), υλοποιεί δράσεις για την υποστήριξη της προετοιμασίας μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίου και την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Το σχολικό έτος 2018-2019 αποτελεί το πρώτο – εισαγωγικό έτος εφαρμογής και περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών προετοιμασίας για την υποστήριξη των μαθητών στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων με στόχο τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις επάρκειας. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκε δηλώθηκε η συμμετοχή σχολείων και μαθητών.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους, θα οργανωθούν εξετάσεις με στόχο την πιστοποίηση της επάρκειας των μαθητών σε τρία (3) γνωστικά αντικείμενα, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Η απόκτηση πιστοποίησης στα τρία αυτά αντικείμενα αποτελεί μεταξύ άλλων πρόσθετο προσόν διορισμού.

Ειδικότερα για το πρώτο εισαγωγικό έτος εφαρμογής προβλέπεται:

Α. Παροχή υποστήριξης για την προετοιμασία των μαθητών
Εκπαιδευτικοί πληροφορικής αναλαμβάνουν, μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, την υποστήριξη των μαθητών πραγματοποιώντας μαθήματα που στόχο έχουν την προετοιμασία τους εντός του σχολείου με αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών. Τα υποστηρικτικά μαθήματα έχουν διάρκεια 3 ώρες την εβδομάδα και πραγματοποιούνται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Παράλληλα θα διατεθεί σταδιακά ψηφιακό υλικό με δοκιμασίες για την περαιτέρω υποστήριξη των μαθητών και την εξοικείωση τους με τις απαιτήσεις της εξέτασης πιστοποίησης.

Β. Ανάπτυξη και Λειτουργία υποδομών διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης
Στο πλαίσιο των υλοποιούμενων δράσεων, δημιουργείται το αναγκαίο υλικό και το σύστημα διεξαγωγής εξετάσεων με ανάλογες υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού κατάλληλου για την παραγωγή τεστ, τη διεξαγωγή εξετάσεων με ψηφιακά μέσα και την διαχείριση εν γένει του συστήματος πιστοποίησης με ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί σε δίκτυο επιλεγμένων σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής, τα οποία θα αποτελέσουν το Μητρώο των εξεταστικών κέντρων του ΥπΠΕΘ.

Γ. Πιστοποίηση Επάρκειας σε τρία γνωστικά αντικείμενα
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα αφορούν σε τρία (3) γνωστικά αντικείμενα: α) Επεξεργασία Κειμένου, β) Υπολογιστικά Φύλλα και γ) Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και θα διεξαχθούν σε τρεις (3) αντίστοιχες ενότητες εξέτασης ανά αντικείμενο.

Η επάρκεια εξετάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για το περιεχόμενο των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα και σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τις απαιτήσεις παρέχονται στην ενότητα Ικανότητες ΤΠΕ.