Οι ζητούμενες ικανότητες συνδυάζονται με γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις επάρκειας, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Β2123/01-08-2014), για τα τρία γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται παρακάτω.

Οι μαθητές για κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι ικανοί:

Α. Επεξεργασία Κειμένου

 • Να δημιουργούν αρχεία κειμένου, να τα αποθηκεύουν, να τα ανοίγουν και να τα διαχειρίζονται μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.
 • Να εισάγουν κείμενο, να μετακινούν και να διαχειρίζονται το περιεχόμενο (επιλογή λέξεων, γραμμάτων, αντιγραφή τμημάτων, ορθογραφικός έλεγχος).
 • Να τροποποιούν τη μορφή του κειμένου για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση του (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, ειδικοί χαρακτήρες, αντιγραφή μορφοποίησης, μορφοποίηση παραγράφων, στοίχιση κειμένου).
 • Να δίνουν μορφή στις σελίδες του κειμένου προσθέτοντας στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης).
 • Να αξιοποιούν διάφορα στοιχεία που βοηθούν ανάλογα με την περίπτωση στην καλύτερη παρουσίαση της πληροφορίας που μεταφέρει το κείμενο (προσθήκη εικόνων, γραφημάτων, αισθητική βελτίωση, καλαίσθητη και ελκυστική παρουσίαση περιεχομένου).
 • Να χρησιμοποιούν πίνακες για την παρουσίαση στοιχείων.
 • Να δημιουργούν έγγραφα που απευθύνονται μαζικά σε πολλαπλούς αποδέκτες (μαζική αλληλογραφία).
 • Να προετοιμάζουν τα έγγραφά τους για να εκτυπωθούν.

Β. Υπολογιστικά Φύλλα

 • Να περιγράφουν τις έννοιες του βιβλίου εργασίας, των φύλλων εργασίας, να δημιουργούν αρχεία – βιβλία εργασίας, να τα αποθηκεύουν, να τα ανοίγουν και να τα διαχειρίζονται (εισαγωγή, διαγραφή, μετονομασία, αντιγραφή, μετακίνηση) μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων.
 • Να χειρίζονται τα φύλλα εργασίας σε επίπεδο κελιού, γραμμής, στήλης (επιλογή, μετακίνηση, διαγραφή, εισαγωγή) και να μπορούν να ρυθμίζουν βασικές παραμέτρους αξιοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.
 • Να εισάγουν και να διαχειρίζονται διαφόρων τύπων δεδομένα (αριθμοί, ημερ/νιες, κείμενο) σε κελιά των φύλλων εργασίας, να τα ταξινομούν σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη και εν γένει να διαχειρίζονται κελιά με περιεχόμενο (διόρθωση, μετακίνηση, διαγραφή, γέμισμα, είτε σε μεμονωμένα κελιά είτε σε περιοχές – ομάδες κελιών).
 • Να τροποποιούν τη μορφή και το περιεχόμενο των κελιών και των φύλλων εργασίας για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση των δεδομένων που περιέχουν (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, μορφοποίηση κελιών, στοίχιση περιεχομένου) ανάλογα με τον τύπο τους.
 • Να αξιοποιούν απλές συναρτήσεις ή τύπους υπολογισμού για να εξάγουν αποτελέσματα κατά την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλέξει καθώς επίσης και απλές λογικές συναρτήσεις
 • Να δημιουργούν και να μορφοποιούν γραφήματα.
 • Να διαμορφώνουν και να προσαρμόζουν σε σελίδες το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας με στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης) και να τα προετοιμάζουν για να εκτυπωθούν.

Γ. Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 • Να περιγράφουν όρους και έννοιες που αφορούν στο διαδίκτυο και τα δίκτυα υπολογιστών (www, http(s), url, ISP, FTP κλπ), την μορφή διευθυνσιοδότησης των ιστοσελίδων (url) ενώ επίσης θα πρέπει να έχουν επίγνωση των βασικών κινδύνων στους οποίους δύνανται να εκτεθούν αν χρησιμοποιούν αλόγιστα την κάθε είδους προσφερόμενη πρόσβαση σε περιεχόμενο. Παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένα αντίμετρα ελάχιστης ασφάλειας προστασίας (τείχος προστασίας, ψηφιακά πιστοποιητικά, κίνδυνοι κατά τη μετάδοση πληροφοριών κλπ).
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές δυνατότητες που παρέχονται από προγράμματα πλοήγησης (μετάβαση σε ιστοσελίδα, μετακίνηση μεταξύ ιστοσελίδων, χρήση url για την πρόσβαση σε ιστοσελίδα, ανανέωση, διακοπή φόρτωσης, λήψη αρχείων κλπ).
 • Να οργανώνουν την πρόσβαση σε ενδιαφέροντες ιστότοπους και ιστοσελίδες αξιοποιώντας τα «Αγαπημένα» στοιχεία πρόσβασης και εν γένει τους σελιδοδείκτες.
 • Να αναζητούν πληροφορίες κατανοώντας τη χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφορίας.
 • Να αξιοποιούν την προεπισκόπηση ιστοσελίδων και τις παραμέτρους ρύθμισης για την εκτύπωσή τους.
 • Να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση, δυνητικοί κίνδυνοι περιεχομένου και μόλυνσης από ιούς, πλεονεκτήματα) και τα βασικά κοινά στοιχεία διαχείρισης μηνυμάτων σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βασικοί φάκελοι μηνυμάτων – Εισερχόμενα – Εξερχόμενα – Απεσταλμένα – Πρόχειρα, άνοιγμα και κλείσιμο μηνύματος, περιβάλλον ανάγνωσης, επισημάνσεις σε μηνύματα).
 • Να αξιοποιούν τις βασικές χρηστικές λειτουργίες για μηνύματα (δημιουργία νέου, εισαγωγή διευθύνσεων, εισαγωγή θέματος, επισύναψη αρχείων, διαχείριση κειμένου, άνοιγμα επισυναπτόμενων, αποστολή, προώθηση, επιλογή παραληπτών, απάντηση σε μήνυμα κλπ).
 • Να διαχειρίζονται μηνύματα στο περιβάλλον εργασίας λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το βιβλίο διευθύνσεων.
 • Να αξιοποιούν την προεπισκόπηση μηνύματος και τις παραμέτρους ρύθμισης για την εκτύπωσή του.