Εγχειρίδια ΚΗΕ

Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών ΗΥ
Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο

Εγχειρίδια για Μαθητές

Υποβολή αιτήματος απόκτησης κωδικών πρόσβασης
Οδηγός για τις διαδικασίες και το περιβάλλον της εξέτασης