Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε πρόσκληση που απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Δ/μιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ) που θα φιλοξενήσουν τις εξετάσεις επάρκειας στη χρήση ΤΠΕ του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ).

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εργαστήρια πληροφορικής που διαθέτουν τις κατάλληλες ελάχιστες προδιαγραφές και η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στην διεύθυνση http://kpp-mis.cti.gr/kppmis, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στον σύνδεσμο με την ένδειξη "Εγχειρίδια χρήσης".

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 8/5/2019.